2 references to VK_G
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
214case NativeMethods.VK_G: 911virtualKey = NativeMethods.VK_G;