2 references to VK_F24
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
466case NativeMethods.VK_F24: 1163virtualKey = NativeMethods.VK_F24;