2 references to VK_F20
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
450case NativeMethods.VK_F20: 1147virtualKey = NativeMethods.VK_F20;