2 references to VK_F16
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
434case NativeMethods.VK_F16: 1131virtualKey = NativeMethods.VK_F16;