2 references to VK_F6
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
394case NativeMethods.VK_F6: 1091virtualKey = NativeMethods.VK_F6;