2 references to VK_F3
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
382case NativeMethods.VK_F3: 1079virtualKey = NativeMethods.VK_F3;