2 references to VK_F2
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
378case NativeMethods.VK_F2: 1075virtualKey = NativeMethods.VK_F2;