Base:
method
InsertEntry
MS.Utility.FrugalMapBase.InsertEntry(System.Int32, System.Object)
2 references to InsertEntry
WindowsBase (2)
Shared\MS\Utility\FrugalMap.cs (2)
2079FrugalMapStoreState myState = _mapStore.InsertEntry(key, value); 2103_mapStore.InsertEntry(key, value);