2 references to VK_F12
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
418case NativeMethods.VK_F12: 1115virtualKey = NativeMethods.VK_F12;