2 references to VK_F17
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
438case NativeMethods.VK_F17: 1135virtualKey = NativeMethods.VK_F17;