2 references to VK_F15
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
430case NativeMethods.VK_F15: 1127virtualKey = NativeMethods.VK_F15;