2 references to VK_F10
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
410case NativeMethods.VK_F10: 1107virtualKey = NativeMethods.VK_F10;