2 references to VK_F21
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
454case NativeMethods.VK_F21: 1151virtualKey = NativeMethods.VK_F21;