4 references to ThrowIfZLibError
WindowsBase (4)
Base\MS\Internal\IO\Packaging\CompoundFile\CompoundFileDeflateTransform.cs (4)
101ThrowIfZLibError(retVal); 140ThrowIfZLibError(retVal); 248ThrowIfZLibError(retVal); 288ThrowIfZLibError(retVal);