2 references to VK_F5
WindowsBase (2)
Base\System\Windows\Input\KeyInterop.cs (2)
390case NativeMethods.VK_F5: 1087virtualKey = NativeMethods.VK_F5;