5 references to DotSlashAttn
System (5)
net\System\URI.cs (5)
3423(result & Check.DotSlashAttn) != 0)) 4521if ((res & Check.DotSlashAttn) == 0 && i+1 != end && (str[i+1] == '/' || str[i+1] == '\\' )) { 4522res |= Check.DotSlashAttn; 4526if ((res & Check.DotSlashAttn) == 0 && i+1 == end || str[i+1] == '.' || str[i+1] == '/' 4528res |= Check.DotSlashAttn;