1 write to Fragment
System (1)
net\System\URI.cs (1)
1202info.MoreInfo.Fragment = result;
1 reference to Fragment
System (1)
net\System\URI.cs (1)
1199string result = info.MoreInfo.Fragment;