2 references to StartFrameBody
System (2)
net\System\Net\SecureProtocols\_SslStream.cs (2)
756return StartFrameBody(readBytes, buffer, offset, count, asyncRequest); 1007if (-1 == sslStream.StartFrameBody(asyncRequest.Result, bufferResult.Buffer, bufferResult.Offset, bufferResult.Count, asyncRequest))