1 write to WriteStream
System (1)
net\System\Net\webclient.cs (1)
1381WriteStream = writeStream;
7 references to WriteStream
System (7)
net\System\Net\webclient.cs (7)
1394WriteStream.BeginWrite(bytesToWrite, 0, bytesToWrite.Length, new AsyncCallback(UploadBitsWriteCallback), this); 1397WriteStream.Write(bytesToWrite, 0, bytesToWrite.Length); 1452WriteStream.BeginWrite(bytesToWrite, bufferOffset, bytesToWriteLength, new AsyncCallback(UploadBitsWriteCallback), this); 1454WriteStream.Write(bytesToWrite, 0, bytesToWriteLength); 1461if (WriteStream != null) { 1462WriteStream.Close(); 1502Stream stream = (Stream) state.WriteStream;