3 writes to bodyEncoding
System (3)
net\System\Net\mail\MailMessage.cs (3)
201bodyEncoding = Text.Encoding.ASCII; 204bodyEncoding = Text.Encoding.GetEncoding(MimeBasePart.defaultCharSet); 215bodyEncoding = value;
5 references to bodyEncoding
System (5)
net\System\Net\mail\MailMessage.cs (5)
199if (bodyEncoding == null && body != null) { 212return bodyEncoding; 299bodyView = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, bodyEncoding, (isBodyHtml?MediaTypeNames.Text.Html:null)); 307bodyView = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, bodyEncoding, (isBodyHtml?MediaTypeNames.Text.Html:null)); 333bodyView = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, bodyEncoding, null);