1 reference to EndShutdown
System (1)
net\System\Net\SecureProtocols\SslStream.cs (1)
246_SslState.EndShutdown(asyncResult);