1 reference to IsErrorFatalForAutoDetect
System (1)
net\System\Net\WinHttpWebProxyFinder.cs (1)
77autoDetectFailed = IsErrorFatalForAutoDetect(errorCode);