1 write to PortName
System (1)
sys\system\io\ports\SerialPort.cs (1)
628this.PortName = portName;