2 references to CredentialHostKey
System (2)
net\System\Net\CredentialCache.cs (2)
121CredentialHostKey key = new CredentialHostKey(host,port, authenticationType); 170CredentialHostKey key = new CredentialHostKey(host, port, authenticationType);