4 references to StartIPv4
System (4)
net\System\Net\Internal.cs (2)
577if (Socket.OSSupportsIPv4 && (startIPOptions & StartIPOptions.StartIPv4) != 0){ 632options|= StartIPOptions.StartIPv4;
net\System\Net\NetworkInformation\NetworkAddressChange.cs (2)
286if(Socket.OSSupportsIPv4 && (startIPOptions & StartIPOptions.StartIPv4) !=0){ 290StartIPOptions.StartIPv4,