Base:
method
Flush
System.IO.Stream.Flush()
2 references to Flush
System (2)
net\System\Net\_FtpDataStream.cs (1)
305m_NetworkStream.Flush();
net\System\Net\_PooledStream.cs (1)
781m_NetworkStream.Flush();