Base:
method
Flush
System.IO.Stream.Flush()
2 references to Flush
System (2)
sys\system\io\ports\SerialPort.cs (1)
645internalSerialStream.Flush();
sys\system\io\ports\SerialStream.cs (1)
829Flush();