2 references to allowFallbackKey
System (2)
net\System\Net\HybridWebProxyFinder.cs (2)
20private const string allowFallbackKeyPath = @"HKEY_LOCAL_MACHINE\" + allowFallbackKey; 117using (RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(allowFallbackKey))