Base:
property
AddressPreferredLifetime
System.Net.NetworkInformation.UnicastIPAddressInformation.AddressPreferredLifetime