16 references to DesignOnlyAttribute
System (2)
compmod\system\componentmodel\DesignOnlyAttribute.cs (2)
49public static readonly DesignOnlyAttribute Yes = new DesignOnlyAttribute(true); 59public static readonly DesignOnlyAttribute No = new DesignOnlyAttribute(false);
System.Data (6)
fx\src\data\System\Data\Common\DBCommand.cs (1)
97DesignOnly(true),
fx\src\data\System\Data\Common\DbConnectionStringBuilder.cs (1)
106[DesignOnly(true)]
fx\src\data\System\Data\Common\DBParameter.cs (1)
50DesignOnly(true),
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommand.cs (1)
285DesignOnly(true),
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbCommand.cs (1)
262DesignOnly(true),
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlCommand.cs (1)
730DesignOnly(true),
System.Web.DataVisualization (2)
Common\DataManager\DataPoint.cs (1)
4643 DesignOnlyAttribute(true),
Common\General\Label.cs (1)
823 DesignOnlyAttribute(true),
System.Windows.Forms.DataVisualization (2)
Common\DataManager\DataPoint.cs (1)
4643 DesignOnlyAttribute(true),
Common\General\Label.cs (1)
823 DesignOnlyAttribute(true),
System.Workflow.Activities (1)
Designers\StateDesigner.cs (1)
2333[DesignOnly(true)]
System.Workflow.ComponentModel (3)
AuthoringOM\Design\CustomActivityDesigner.cs (1)
223[DesignOnly(true)]
AuthoringOM\Design\FreeFormDesigner.cs (2)
1305[DesignOnly(true)] 1334[DesignOnly(true)]