1 write to bodyTransferEncoding
System (1)
net\System\Net\mail\MailMessage.cs (1)
224bodyTransferEncoding = value;
3 references to bodyTransferEncoding
System (3)
net\System\Net\mail\MailMessage.cs (3)
221return bodyTransferEncoding; 394if (bodyView != null && bodyTransferEncoding != TransferEncoding.Unknown) 396bodyView.TransferEncoding = bodyTransferEncoding;