5 references to IsIPv4MappedToIPv6
System (5)
net\System\Net\Sockets\_ReceiveMessageOverlappedAsyncResult.cs (1)
82|| (ipAddress != null && ipAddress.IsIPv4MappedToIPv6)); // DualMode
net\System\Net\Sockets\Socket.cs (4)
941if (!OSSupportsIPv4 && ipEndPoint != null && ipEndPoint.Address.IsIPv4MappedToIPv6) 6454&& (boundAddress.IsIPv4MappedToIPv6 || boundAddress.Equals(IPAddress.IPv6Any)))) 6460&& (boundAddress == null || !boundAddress.IsIPv4MappedToIPv6)) 9192|| (ipAddress != null && ipAddress.IsIPv4MappedToIPv6)); // DualMode