1 write to body
System (1)
net\System\Net\mail\MailMessage.cs (1)
197body = value;
11 references to body
System (11)
net\System\Net\mail\MailMessage.cs (11)
193return (body != null ? body : String.Empty); 199if (bodyEncoding == null && body != null) { 200if (MimeBasePart.IsAscii(body,true)) { 298if (!string.IsNullOrEmpty(body)) { 299bodyView = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, bodyEncoding, (isBodyHtml?MediaTypeNames.Text.Html:null)); 306if (!string.IsNullOrEmpty(body)) { 307bodyView = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, bodyEncoding, (isBodyHtml?MediaTypeNames.Text.Html:null)); 332if (!string.IsNullOrEmpty(body)) { 333bodyView = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, bodyEncoding, null); 384else if (viewsPart.Parts.Count == 1 && string.IsNullOrEmpty(body))