3 writes to m_BytesToSkip
System (3)
net\System\Net\Cache\_CacheStreams.cs (3)
383m_BytesToSkip = bytesToSkip; 457m_BytesToSkip -= bytes; 612m_BytesToSkip -= userResult.Count;
14 references to m_BytesToSkip
System (14)
net\System\Net\Cache\_CacheStreams.cs (14)
402return WrappedStream.Length - m_BytesToSkip; 408return WrappedStream.Position - m_BytesToSkip; 449if (m_BytesToSkip != 0L) { 452while (m_BytesToSkip != 0L) { 453int bytes = WrappedStream.Read(tempBuffer, 0, (m_BytesToSkip < (long)tempBuffer.Length? (int)m_BytesToSkip: tempBuffer.Length)); 611if (m_BytesToSkip != 0L) { 613userResult.Count = m_BytesToSkip < (long)userResult.Buffer.Length? (int)m_BytesToSkip: userResult.Buffer.Length; 614if (m_BytesToSkip == 0L) { 678if (m_ShadowStreamIsDead && m_BytesToSkip == 0L) { 683if (m_BytesToSkip != 0L) { 6860, m_BytesToSkip < (long) buffer.Length? (int)m_BytesToSkip: buffer.Length);