1 write to Progress
System (1)
net\System\Net\webclient.cs (1)
1356Progress = progress;
5 references to Progress
System (5)
net\System\Net\webclient.cs (5)
1357Progress.HasUploadPhase = true; 1358Progress.TotalBytesToSend = request.ContentLength < 0 ? -1 : request.ContentLength; 1393Progress.BytesSent += bytesToWrite.Length; 1407WebClient.PostProgressChanged(AsyncOp, Progress); 1451Progress.BytesSent += bytesToWriteLength;