4 writes to m_Family
System (4)
net\System\Net\IPAddress.cs (4)
84m_Family = AddressFamily.InterNetworkV6; 103m_Family = AddressFamily.InterNetworkV6; 125m_Family = AddressFamily.InterNetwork; 129m_Family = AddressFamily.InterNetworkV6;
18 references to m_Family
System (18)
net\System\Net\IPAddress.cs (18)
325if ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 335if ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 354if (m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 375return m_Family; 389if ( m_Family == AddressFamily.InterNetwork ) { 399if ( m_Family == AddressFamily.InterNetwork ) { 429if ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 553if ( address.m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 566if ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 585return ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) && 598return ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) && 610return ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) && 617return ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) && 647if (m_Family != comparand.m_Family) { 650if ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 690if ( m_Family == AddressFamily.InterNetworkV6 ) { 708switch (m_Family)