1 write to receivedBytesThreshold
System (1)
sys\system\io\ports\SerialPort.cs (1)
486receivedBytesThreshold = value;
2 references to receivedBytesThreshold
System (2)
sys\system\io\ports\SerialPort.cs (2)
478return receivedBytesThreshold; 1438raiseEvent = stream.IsOpen && (SerialData.Eof == e.EventType || BytesToRead >= receivedBytesThreshold);