Base:
method
FlushAsync
System.IO.Stream.FlushAsync(System.Threading.CancellationToken)
1 reference to FlushAsync
System (1)
net\System\Net\_PooledStream.cs (1)
786return m_NetworkStream.FlushAsync(cancellationToken);