4 references to StartIPv6
System (4)
net\System\Net\Internal.cs (2)
600if(Socket.OSSupportsIPv6 && (startIPOptions & StartIPOptions.StartIPv6) !=0){ 636options|= StartIPOptions.StartIPv6;
net\System\Net\NetworkInformation\NetworkAddressChange.cs (2)
314if(Socket.OSSupportsIPv6 && (startIPOptions & StartIPOptions.StartIPv6) !=0){ 318StartIPOptions.StartIPv6,