3 references to BytesToRead
System (3)
sys\system\io\ports\SerialPort.cs (3)
879if (BytesToRead == 0) 1182byte [] bytesReceived = new byte[BytesToRead]; 1438raiseEvent = stream.IsOpen && (SerialData.Eof == e.EventType || BytesToRead >= receivedBytesThreshold);