1 write to m_EntryMetadata
System (1)
net\System\Net\Cache\_CacheStreams.cs (1)
876m_EntryMetadata = entryMetadata;
2 references to m_EntryMetadata
System (2)
net\System\Net\Cache\_CacheStreams.cs (2)
1025m_Cache.Update(m_Key, m_Expires, m_LastModified, m_LastSynchronized, m_MaxStale, m_EntryMetadata, m_SystemMetadata); 1029m_Cache.TryUpdate(m_Key, m_Expires, m_LastModified, m_LastSynchronized, m_MaxStale, m_EntryMetadata, m_SystemMetadata);