1 reference to UrlEncodeToBytes
System (1)
net\System\Net\webclient.cs (1)
1680return Encoding.ASCII.GetString(UrlEncodeToBytes(str, e));