2 references to LastModified
System (2)
net\System\Net\FtpWebResponse.cs (1)
207return m_HttpWebResponse.LastModified;
net\System\Net\NetWebProxyFinder.cs (1)
288lastModified = httpResponse.LastModified;