1 write to m_TotalBytesToSend
System (1)
net\System\Net\webclient.cs (1)
3289m_TotalBytesToSend = totalBytesToSend;
1 reference to m_TotalBytesToSend
System (1)
net\System\Net\webclient.cs (1)
3320return m_TotalBytesToSend;