3 writes to BytesSent
System (3)
net\System\Net\webclient.cs (3)
1036BytesSent = 0; 1393Progress.BytesSent += bytesToWrite.Length; 1451Progress.BytesSent += bytesToWriteLength;
3 references to BytesSent
System (3)
net\System\Net\webclient.cs (3)
2953if (asyncOp != null && progress.BytesSent + progress.BytesReceived > 0) 2960progressPercentage = progress.TotalBytesToSend < 0 ? 0 : progress.TotalBytesToSend == 0 ? 50 : (int)((50 * progress.BytesSent) / progress.TotalBytesToSend); 2966asyncOp.Post(reportUploadProgressChanged, new UploadProgressChangedEventArgs(progressPercentage, asyncOp.UserSuppliedState, progress.BytesSent, progress.TotalBytesToSend, progress.BytesReceived, progress.TotalBytesToReceive));