1 write to m_TotalBytesToReceive
System (1)
net\System\Net\webclient.cs (1)
3254m_TotalBytesToReceive = totalBytesToReceive;
1 reference to m_TotalBytesToReceive
System (1)
net\System\Net\webclient.cs (1)
3269return m_TotalBytesToReceive;