2 writes to ResponseStream
System (2)
net\System\Net\HttpWebRequest.cs (2)
4348_HttpResponse.ResponseStream = CacheProtocol.ResponseStream; 6104response.ResponseStream = MakeMemoryStream(response.ResponseStream); // Never throws
11 references to ResponseStream
System (11)
net\System\Net\HttpWebRequest.cs (11)
2082GlobalLog.Assert(httpWebResponse.ResponseStream != null, "HttpWebRequest#{0}::EndGetResponse()|httpWebResponse.ResponseStream == null", ValidationHelper.HashString(this)); 2274GlobalLog.Assert(httpWebResponse.ResponseStream != null, "HttpWebRequest#{0}::GetResponse()|httpWebResponse.ResponseStream == null", ValidationHelper.HashString(this)); 2306IRequestLifetimeTracker tracker = httpWebResponse.ResponseStream as IRequestLifetimeTracker; 4272Stream oldResponseStream = _HttpResponse.ResponseStream; 4274CacheProtocol.GetRevalidateStatus(_HttpResponse, _HttpResponse.ResponseStream); 4346if (CacheProtocol.GetUpdateStatus(_HttpResponse, _HttpResponse.ResponseStream) == CacheValidationStatus.UpdateResponseInformation) 5986if (_HttpResponse != null && _HttpResponse.ResponseStream != null) { 5992ConnectStream liveStream = _HttpResponse.ResponseStream as ConnectStream; 5999ICloseEx icloseEx = _HttpResponse.ResponseStream as ICloseEx; 6004_HttpResponse.ResponseStream.Close(); 6104response.ResponseStream = MakeMemoryStream(response.ResponseStream); // Never throws