1 reference to IsCacheFresh
System (1)
net\System\Net\FtpWebResponse.cs (1)
55InternalSetIsCacheFresh = m_HttpWebResponse.IsCacheFresh;