3 references to KeyExchangeAlgorithm
System (3)
net\System\Net\SecureProtocols\_SslState.cs (2)
591KeyExchangeAlgorithm, 721KeyExchangeAlgorithm,
net\System\Net\SecureProtocols\SslStream.cs (1)
404return _SslState.KeyExchangeAlgorithm;