2 writes to m_Key
System (2)
net\System\Net\Cache\_CacheStreams.cs (2)
871m_Key = key; 888m_Key = key;
4 references to m_Key
System (4)
net\System\Net\Cache\_CacheStreams.cs (4)
1014m_Cache.Remove(m_Key); 1018m_Cache.TryRemove(m_Key); 1025m_Cache.Update(m_Key, m_Expires, m_LastModified, m_LastSynchronized, m_MaxStale, m_EntryMetadata, m_SystemMetadata); 1029m_Cache.TryUpdate(m_Key, m_Expires, m_LastModified, m_LastSynchronized, m_MaxStale, m_EntryMetadata, m_SystemMetadata);